B? c? t? ??ng mua penhouse r?i… ng?m ??ng

B? c? t? ??ng mua penhouse r?i… ng?m ??ng

can ho the avila 2

B? ra s? ti?n nhi?u t? ??ng ?? mua c?n h? penhouse t?i t?ng 18 CT3 ??n nguy?n 3 khu ?? th? Trung V?n, T? Li?m, H? N?i t? n?m 2009, nh?ng ??n nay c?n h

Vingroup mua lại hệ thống OceanMart
Vinaconex bổ nhiệm 2 phó tổng
Vietcombank sắp thu hơn 245 tỷ đồng nhờ thoái vốn ở OCB

B? ra s? ti?n nhi?u t? ??ng ?? mua c?n h? penhouse t?i t?ng 18 CT3 ??n nguy?n 3 khu ?? th? Trung V?n, T? Li?m, H? N?i t? n?m 2009, nh?ng ??n nay c?n h? n?y v?n ch? l? n?i tr? ng? c?a… b?y chu?t.

V? c?ng b?c x?c tr??c vi?c ch? ??u t? l? Cty Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng kh?ng th?c hi?n ??ng giao k?t h?p ??ng mua b?n c?n h? ?? k?, b? Ph?m Th? Ng?c Tuy?t cho ch?ng t?i xem c?n h? penhouse di?n t?ch 302m2 t?i t?ng 18-19 CT 3 ??n nguy?n 3, khu ?? th? Trung V?n.

C?nh t??ng ??u ti?n khi m? c?a ??p v?o m?t l?m ch?ng t?i h?t s?c b?t ng?, ?? l? m?t b?y chu?t th?y ??ng ?? b? ch?y t?n lo?n trong c?n ph?ng ph? ??y b?i. Kh?ng th? ng? r?ng m?t c?n h? ? m?t v? tr? ??p nh? v?y gi? tr? th?nh n?i tr? ng? c?a… chu?t.

B? Tuy?t cho bi?t, to?n b? ti?n b? ?? tr? h?t theo h?p ??ng v? c?n h? ph?i ???c b?n giao t? qu? II/2011, th? nh?ng m?i ??n t?n qu? IV/2012 Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng m?i giao ???c nh?, nh?ng c?c h?ng m?c l?i v? c?ng k?m ch?t l??ng, kh?ng ??ng theo h?p ??ng.

 

B? c? t? ??ng mua penhouse
C?u thang kh?ng ???c ?p l?t v? kh?ng c? tay v?n.

Gi? t?ng h?ng m?c c?a b?n h?p ??ng mua nh? ra, b? Tuy?t ch?: Theo h?p ??ng th? s?n ???c l?t g?ch granit, nh?ng th?c t? l? g?ch lo?i th??ng, k?m ch?t l??ng.

C?ng theo h?p ??ng th? c?n h? ???c giao ph?i ???c ho?n thi?n c?c thi?t b? t?i thi?u nh? nh? b?p, v? sinh… Tuy nhi?n, tr?n th?c t?? t??ng s?n nham nh?, ??n chi?u s?ng m?i ph?ng ch? c? 1 b?ng tu?p m? kh?ng c? ??n tr?n, s?n t??ng, tr?n kh?ng ???c ?p l?t k? c?ng, n?t n? nham nh?.

Kh?ng c? k? b?p, kh?ng t? b?p, kh?ng c? h? th?ng h?t kh?i, h?t m?i, kh?ng c? h? th?ng tho?t n??c, kh?ng c? b?n r?a…; trong khi ??, h?p ??ng? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng ph?i l?p ??t b?p ?p men k?nh 200×50 cao 600, k? b?p g? t? nhi?n, m?t b?p b?ng ?? granit t? nhi?n.

Ph?ng t?m c?ng kh?ng c? b? r?a, kh?ng t?, kh?ng qu?t th?ng gi?, trong khi h?p ??ng ghi r?: T?, ch?u r?a b?ng g? t? nhi?n, m?t t? b?ng ?? granit t? nhi?n. Banc?ng kh?ng l?t g?ch s?n, ch?a ?p ch?n t??ng v? ch?a c? h? th?ng ?i?n. C?u thang ch?a tr?t v?a xim?ng, ch?a c? m?t b?c ?? granito, ch?a tay v?n lan can c?u thang…; trong khi trong h?p ??ng, t?t c? nh?ng h?ng m?c ?? ??u ph?i ???c ho?n thi?n t? qu? II/2011.

?T?i kh?ng th? hi?u n?i t?i sao ch? ??u t? l? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng l?i l?m ?n m?t uy t?n nh? v?y. Khi ch?ng t?i ch?m n?p ti?n v?i ng?y h? ?? g?i ?i?n, g?i c?ng v?n d?a h?y v? ph?t h?p ??ng; th? nh?ng h? b?n giao c?n h? ch?m t?i h?n 1 n?m th? kh?ng n?i g?, ?? th? l?i b?n giao c?n h? kh?ng ??ng nh? cam k?t, kh?ng ?? nh?ng h?ng m?c nh? trong h?p ??ng. Ch?ng t?i l?m ??n khi?u n?i nhi?u l?n t?i h?, nh?ng h? v?n c? l? ?i v? ?? l?i cho c?c nh? th?u ph?. Nh? nh? v?y n?n ch?ng t?i kh?ng th? ? ???c. C? l? nh?ng ng??i mua nh? nh? ch?ng t?i ?? b? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng l?a? – b? Tuy?t b?c x?c.