Nhi?u ng?n h?ng ?u ??i cho l?i su?t mua nh?

Nhi?u ng?n h?ng ?u ??i cho l?i su?t mua nh?

can ho the avila 2

Nhi?u ?ng l?n ng?n h?ng ?ang t? ra r?t ?u ?i ??i v?i th? t??ng b?t ??ng s?n v?i vi?c ??a ra nhi?u d?ch v?, g?i cho vay v?i l?i su?t h?p d?n d?nh cho n

Avaya đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng mạng Việt Nam
8 ưu điểm của nhà phố biển Queen Pearl Mũi Né
LDG Group khai trương khu căn hộ mẫu thông minh Saigon Intela

Nhi?u ?ng l?n ng?n h?ng ?ang t? ra r?t ?u ?i ??i v?i th? t??ng b?t ??ng s?n v?i vi?c ??a ra nhi?u d?ch v?, g?i cho vay v?i l?i su?t h?p d?n d?nh cho ng??i mua nh?.

G?i t?n d?ng 30.000 t? ??ng d?nh cho ph?n kh?c nh? ? x? h?i ?? ???c ??ng l?n? NHTMCP ??u t? v? Ph?t tri?n Vi?t Nam (BIDV) kh?i ??ng ??u ti?n v?o ng?y 23/5 v?a qua. Ng?n h?ng n?y ?? ??ng k? v? d?nh ngu?n v?n kho?ng 10.000 t? ??ng ?? cho vay h? tr? nh? ?, theo t? tr?ng s? cho vay ??i v?i DN v? ng??i mua nh? 60%/40%, gi?m d?n v?o n?m th? t? kho?ng 30%/70%. ??i v?i c?c DN ??u t? d? ?n nh? ? x? h?i theo quy ??nh c?a ph?p lu?t; c?c DN l? ch? ??u t? d? ?n nh? ? th??ng m?i ???c chuy?n ??i c?ng n?ng sang d? ?n nh? ? x? h?i s? ???c tham gia g?i ?u ??i n?y.

Nhi?u ng?n h?ng ?u ??i l?i su?t cho ng??i mua nh?
C?n b? c?ng ch?c c? th? vay ti?n mua nh? v?i l?i su?t ch? 6%/n?m.

BIDV s? cho vay v?i th?i h?n kho?ng 5 n?m, m?c l?i su?t ?p d?ng trong n?m 2013 l? 6%/n?m. L?i su?t ?p d?ng cho c?c n?m ti?p theo do NHNN th?ng b?o v?o th?ng 12 h?ng n?m tr?n c? s? b?ng kho?ng 50% l?i su?t cho vay b?nh qu?n c?a c?c ng?n h?ng tr?n th? tr??ng nh?ng kh?ng v??t qu? 6%/n?m.

C?ng v?i l?i su?t 6%/n?m, BIDV h? tr? cho vay c? nh?n mua nh? ? x? h?i, nh? ? th??ng m?i c? di?n t?ch nh? h?n 70 m2, gi? b?n d??i 15 tri?u ??ng/m2.

Trong ??, BIDV x?c ??nh nh?ng ??i t??ng ?u ti?n l? c?n b?, c?ng ch?c, vi?n ch?c h??ng l??ng t? ng?n s?ch nh? n??c thu?c c?c c? quan ??ng, Nh? n??c, M?t tr?n T? qu?c v? c?c t? ch?c ch?nh tr? – x? h?i, x? h?i – ngh? nghi?p; vi?n ch?c thu?c c?c ??n v? s? nghi?p c?ng l?p; l?c l??ng v? trang nh?n d?n. Ti?p theo, ng??i lao ??ng thu?c c?c ??n v? s? nghi?p ngo?i c?ng l?p, DN thu?c c?c th?nh ph?n kinh t?, h?p t?c x? ???c th?nh l?p v? ho?t ??ng theo quy ??nh c?a ph?p lu?t; ng??i ?? ???c ngh? lao ??ng theo ch? ?? quy ??nh; ng??i lao ??ng t? do, kinh doanh c? th? c?ng ???c tham gia g?i h? tr? n?y. Trong ??, BIDV s? cho vay t?i ?a 80% gi? tr? nh? mua trong th?i h?n t?i ?a 15 n?m.

V?i kh?ch h?ng c? thu nh?p ?n ??nh t? l??ng, ch?a s? h?u nh? ? ho?c c? c?n nh? nh?ng c? nhu c?u ho?n ??i, mua nh? m?i, NHTMCP Xu?t nh?p kh?u (Eximbank) l? m?t ??a ch? tham kh?o. Hi?n ng?n h?ng n?y cho vay v?i l?i su?t 12%/n?m, c? ??nh trong 2 n?m ??u ti?n. Sau 2 n?m, l?i su?t s? ???c t?nh b?ng l?i su?t ti?t ki?m k? h?n 13 th?ng + 2,5%. Kh?ch h?ng ???c vay t?i ?a 70% gi? tr? t?i s?n ??m b?o (nh? ?, c?n h? h?nh th?nh trong t??ng lai ho?c t?i s?n kh?c) v? th?i h?n vay l?n ??n 15 n?m.

Eximbank cho bi?t s? kh?ng thu ph? tr? n? tr??c h?n v? kh?ng thu ph? th?m ??nh. K?m theo m?n vay n?y, kh?ch h?ng c?n nh?n ???c nhi?u ?u ??i nh? ph? b?o hi?m 10-30%, gi?m l?i su?t t?i ?a l?n t?i 20% bi?n ?? t?y theo th?i gian duy tr? kho?n vay c?a kh?ch h?ng.

Tr??c ??, NHTMCP An B?nh (ABBANK) tri?n khai g?i h? tr? 500 t? ??ng v?i l?i su?t ?u ??i 9,9%/n?m. ??y l? g?i ?u ??i h?p d?n nh?t t? tr??c ??n nay c?a ABBANK d?nh cho kh?ch h?ng c? nh?n.

G?i t?n d?ng ?u ??i n?y s? ???c ABBANK tri?n khai cho vay mua/ x?y d?ng/ s?a ch?a nh? ??t v? cho vay ti?u d?ng. 100 kh?ch h?ng ??u ti?n c? kho?n vay ???c gi?i ng?n trong th?i gian tri?n khai ch??ng tr?nh s? nh?n ngay 1 tri?u ??ng v? ???c ph?t h?nh ngay th? ABBANK Visa mi?n ph?.

NHTMCP K? th??ng (Techcombank) c?ng gi?p kh?ch h?ng ti?p c?n v?i c?c d?ch v? cho vay c? nh?n v?i l?i su?t ?u ??i khi vay mua b?t ??ng s?n, vay x?y s?a nh? v?i l?i su?t 10,99%/n?m trong 3 th?ng ??u ti?n v? gi?m 50% ph? qu?n l? t?i kho?n n?m ??u ti?n t? nay ??n 6/8/2013. ??c bi?t, ng?n h?ng n?y s? ?n h?n tr? g?c 12 th?ng ?p d?ng cho kh?ch h?ng nh?n l??ng qua t?i kho?n.

Theo ??, kh?ch h?ng ch? tr? l?i, kh?ng ph?i tr? g?c trong 12 th?ng ??u ti?n. Sau th?i gian ?n h?n, kh?ch h?ng tr? g?c v? l?i h?ng th?ng t?nh tr?n d? n? gi?m d?n. ?i?u ki?n l? kh?ch h?ng nh?n l??ng qua t?i kho?n t?i thi?u 5 tri?u ??ng/th?ng ??i v?i vay x?y s?a nh?, t?i thi?u 10 tri?u ??ng/th?ng ??i v?i vay mua nh?.

NHTMCP Vi?t Nam Th??ng T?n (Vietbank) cho ra m?t ch??ng tr?nh ?H? tr? l?i su?t cho vay? d?nh cho kh?ch h?ng c? nh?n/h? kinh doanh c? th? v? kh?ch h?ng DN c? nhu c?u vay v?n t?i Vietbank. Theo ??, Vietbank s? ?p d?ng m?c l?i su?t h?p d?n 12%/n?m (ng?n h?n) v? 13%/n?m (trung-d?i h?n) d?nh cho c?c kh?ch h?ng c? nh?n/h? kinh doanh c? th? c? nhu c?u vay v?n ?? b? sung v?n kinh doanh, mua nh?/??t, x?y d?ng/s?a ch?a nh?… M?c l?i su?t h? tr? tr?n ???c Vietbank ?p d?ng ??i v?i c?c nhu c?u vay m?i v? c? ??nh trong su?t 6 th?ng ??u. C?ng trong d?p n?y, Vietbank ?p d?ng m?c l?i su?t ?u ??i t? 8,5%/n?m d?nh cho kh?ch h?ng vay ti?u d?ng t?n ch?p.

C?n t?i NHTMCP Ph??ng ??ng (OCB), b?n c?nh h? l?i su?t cho vay ng?n h?ng n?y c?n k? h?p ??ng t?n d?ng ??u t? 80 t? ??ng v?o d? ?n c?n h? E Home 3 T?y S?i G?n (ph?n l?n c?n h? c? gi? d??i 1 t? ??ng) d?nh cho kh?ch h?ng. M?c l?i su?t hi?n nay ???c OCB v? Nam Long d?nh cho ng??i mua c?n h? v?i m?c l?i su?t h?p l? d?a tr?n l?i su?t huy ??ng ng?n h?ng + bi?n ?? 3-4% v?i th?i h?n cho vay 5-7 n?m.