Bảo Minh đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ năm 2017

Theo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Bảo Minh, năm 2017 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần phí bảo hiểm 3.012 tỷ đồng,

Thêm một ‘ông lớn’ Bình Dương sắp chào bán cổ phần
Bánh tươi đóng gói Toppy1 có bao bì mới
Uber có thể IPO năm 2019

Theo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Bảo Minh, năm 2017 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần phí bảo hiểm 3.012 tỷ đồng, tiền thu từ hoạt động tài chính 248,2 tỷ; lợi nhuận sau thuế gần 163,2 tỷ và tổng tài sản 5.439 tỷ đồng; mức chi trả cổ tức 10%.

Tiền thù lao chi cho 12 người trong Hội đồng quản trị (gồm cả thành viên độc lập) Ban kiểm soát năm 2017 là 897,5 triệu đồng (bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế). Khoản thù lao này không bao gồm lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra dựa trên kết quả kinh doanh khả quan 2017, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành doanh nghiệp cũng được nhận 300 triệu đồng tiền thưởng.

Đại hội cổ đông 2018 đã miễn nhiệm ông Malik Abbassi Antonie – thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung bà Đinh Thị Minh Khuê – Giám đốc thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tập đoàn AXA (Singapore) vào vị trí này.

Năm 2018, Bảo Minh đặt kế hoạch doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng 5%, trong đó thu từ phí bảo hiểm 3.654 tỷ đồng, nhận tái bảo hiểm 440 tỷ, thu từ hoạt động tài chính 224 tỷ và lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng.

Kết thúc kinh doanh quý I, Bảo Minh đạt lợi nhuận sau thuế 67,89 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ, tổng tài sản 5.692 tỷ đồng. Giải trình biến động này, ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc cho biết, việc thay đổi phương pháp dự phòng phí trong quý I đã giúp doanh nghiệp tối ưu hoá lợi nhuận. Ngoài ra, do diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán nên kết quả kinh doanh hoạt động đầu tư của Bảo Minh tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Anh Minh