B?t ng? tr??c m?c l??ng ng?n ?? t? c?c c?ng ty B?S

B?t ng? tr??c m?c l??ng ng?n ?? t? c?c c?ng ty B?S

Hi?n t?i, ng?nh b?t ??ng s?n lu?n ra r? k?u c?u nh?ng nhi?u c?ng ty b?t ??ng s?n v?n s?n s?ng tr? l??ng ng?n ?? cho l?nh ??o c?p cao. Nhan nh?n t

Có nên bỏ cơ hội thăng tiến để về vay vốn mở quán cà phê?
SHB khai trương chi nhánh mới tại Tây Ninh
Giá vàng rập rình lên xuống trước rủi ro chính trị

Hi?n t?i, ng?nh b?t ??ng s?n lu?n ra r? k?u c?u nh?ng nhi?u c?ng ty b?t ??ng s?n v?n s?n s?ng tr? l??ng ng?n ?? cho l?nh ??o c?p cao.

Nhan nh?n tuy?n nh?n s? ng?n ??

Tr?n c?c website tuy?n d?ng hi?n nay, kh?ng kh? kh?n g? ?? t?m ki?m c?ng ty b?t ??ng s?n s?n s?ng tr? nhi?u ng?n ?? ?? thu h?t nh?n s? cao c?p. ?i?u ??ng n?i, kh?ng ch? doanh nghi?p n??c ngo?i m?nh tay chi ti?n, doanh nghi?p trong n??c c?ng xo?y trong v?ng ?ua n?y.

M?t c?ng ty b?t ??ng s?n n??c ngo?i c? tr? s? t?i Tp.HCM ??ng tin tuy?n gi?m ??c th??ng m?i v?i m?c l??ng t??ng ??i h?p d?n (t? 4.000 – 6.000 USD/th?ng). Tuy nhi?n, ti?u chu?n c?a v? tr? n?y kh? cao. ?ng vi?n ph?i c? t?i thi?u 5 n?m kinh nghi?m trong v? tr? l?nh ??o c?p cao c?a c?c c?ng ty ??u t?, b?t ??ng s?n, t?p ?o?n ?a qu?c gia ho?c c?ng ty Blue chip c?a Vi?t Nam; Ti?ng Anh l?u lo?t; Kh? n?ng l?nh ??o v? ??i ngo?i xu?t s?c; Kh? n?ng k?t n?i v? gi?i quy?t v?n ?? xu?t s?c; T? duy chi?n l??c xu?t s?c.

Nhi?u doanh nghi?p b?t ??ng s?n v?n chi l??ng ng?n ?? cho l?nh ??o c?p cao
Nhi?u doanh nghi?p b?t ??ng s?n v?n chi l??ng ng?n ?? cho l?nh ??o c?p cao.

M?t c?ng ty chuy?n v? th?u x?y d?ng v? b?t ??ng s?n ??ng tin tr?n CareerLink ?? tuy?n ph? T?ng Gi?m ??c ??u T? ??m nh?n c?ng vi?c qu?n l? v? ?i?u h?nh ho?t ??ng c?ng vi?c kh?i ??u t?. M?c l??ng c?ng ty n?y ?ch?o h?ng? l? kho?ng 2.500 USD.

T?p ?o?n C?ng Thanh ho?t ??ng trong l?nh v?c xi m?ng v? nhi?u l?nh v?c b?t ??ng s?n nh? resort, hotel, s?n gofl. T?p ?o?n n?y tuy?n Gi?m ??c Ph?t Tri?n Kinh Doanh v?i m?c l??ng kh?ng thua k?m g? c?ng ty n??c ngo?i, m?c 5.000 USD/th?ng.

C?ng ty ??a ?c R?ch Chi?c b?o tay kh?ng k?m khi tuy?n t?ng gi?m ??c, l?m vi?c t?i Tp.HCM v?i m?c l??ng l?n t?i 4.000 USD/th?ng. Ti?u chu?n v?i ?ng vi?n m? c?ng ty n?y ??a ra kh?ng qu? nhi?u v? kh?t khe nh? c?c c?ng ty n??c ngo?i.

C?ng ty x?y d?ng DT B?n Vi?t tuy?n ph? T?ng gi?m ??c kinh doanh ti?p th? b?t ??ng s?n v?i m?c l??ng khi?m t?n h?n m?t ch?t, ?ch?? t? 1.000 -1.500 USD/th?ng. M?c l??ng n?y c? th? bi?n ??i t?y theo n?ng l?c v? kinh nghi?m l?m vi?c.

Tuy nhi?n, thu nh?p c?a c?c l?nh ??o c?p cao t?i c?ng ty n?y c? th? kh?ng thua k?m b?t c? ???n anh? n?o v? c?ng ty c? ch?nh s?ch hoa h?ng c?a S?n Giao d?ch b?t ??ng s?n.

Doanh nghi?p kh? kh?n, s?p v?n nh?n l??ng kh?ng

Kh?ng ?p d?ng ch?nh s?ch l??ng cao ?? thu h?t nh?n t?i, nhi?u c?ng ty b?t ??ng s?n l?i c? ch?nh s?ch ??i ng? r?t t?t v?i l?nh ??o c?p cao ???ng nhi?m d? trong m?t s? tr??ng h?p, l?nh ??o c? th? khi?n c?ng ty ?b?c h?i? c? tr?m t? ??ng.

T?ng c?ng ty c? ph?n xu?t nh?p kh?u v? x?y d?ng Vi?t Nam- Vinaconex (VCG) l? v? d? ?i?n h?nh. M?c d? n?m 2012, ??ng l?n? n?y l? t?i 619 t? ??ng nh?ng l?nh ??o v?n nh?n ???c kho?n th? lao kh?ng.

C? th?, ?ng Nguy?n Th?nh Ph??ng, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Vinaconex c? thu nh?p b?nh qu?n m?t th?ng sau thu? h?n 76 tri?u ??ng, t?ng gi?m ??c V? Qu? H? thu nh?p h?n 70 tri?u ??ng m?t th?ng. Hai ph? t?ng gi?m ??c ?o?n Ch?u Phong; ?inh Vi?t T?ng c? thu nh?p l?n l??t kho?ng 60 tri?u v? 43 tri?u ??ng. ??y l? con s? ?? gi?m 16,7% so v?i k? ho?ch ??t ra.

C?ng v?i T?ng c?ng ty c? ph?n xu?t nh?p kh?u v? x?y d?ng Vi?t Nam- Vinaconex, T?ng C?ng ty c? ph?n X?y l?p D?u kh? Vi?t Nam (PVX) b? Ki?m to?n Nh? n??c ch? ??u t? k?m hi?u qu?. Th? nh?ng c? hai c?ng ty n?y ??u tr? l??ng kh?ng cho c?c s?p.

T?i t? tr?nh quy?t to?n th? lao c?a H?i ??ng qu?n tr? v? ban ki?m so?t n?m 2012 (theo Ngh? quy?t ??i h?i c? ??ng n?m 2012), PVX tr?nh ??i h?i c? ??ng th?ng qua t?ng th? lao h?i ??ng qu?n tr? l? 3,03 t? ??ng/n?m v? th? lao ban ki?m so?t l? 1,8 t? ??ng/n?m.

C?ng ty C? ph?n S?ng ?? 9 (SD9) c?ng l? ??n v? m?nh tay chi th? lao cho l?nh ??o. N?m 2012, t?ng s? ti?n chi cho H?i ??ng qu?n tr? l? h?n 2,7 t? ??ng. Ri?ng ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? c? m?c l??ng, th? lao t?i c?ng ty l? 720 tri?u ??ng (t??ng ???ng 60 tri?u ??ng/th?ng) v? t?i c?ng ty con l? h?n 55,5 tri?u ??ng.

C?ng ty C? ph?n ??u t? X?y d?ng 3-2 c?ng tr? c? ng?n ?? cho l?nh ??o khi n?m 2012, qu? l??ng d?nh cho c?c s?p l? 1,3 t? ??ng (t??ng ???ng 3% l?i nhu?n sau thu?). T? l? n?y ???c duy tr? trong n?m 2013.