B? c? t? ??ng mua penhouse r?i… ng?m ??ng

B? c? t? ??ng mua penhouse r?i… ng?m ??ng

B? ra s? ti?n nhi?u t? ??ng ?? mua c?n h? penhouse t?i t?ng 18 CT3 ??n nguy?n 3 khu ?? th? Trung V?n, T? Li?m, H? N?i t? n?m 2009, nh?ng ??n nay c?n h

Những bước đi sai lầm của Tribeco
Bán tháo ồ ạt, VN-Index giảm gần 30 điểm
Ưu đãi dành cho chủ thẻ Sacombank Ladies First

B? ra s? ti?n nhi?u t? ??ng ?? mua c?n h? penhouse t?i t?ng 18 CT3 ??n nguy?n 3 khu ?? th? Trung V?n, T? Li?m, H? N?i t? n?m 2009, nh?ng ??n nay c?n h? n?y v?n ch? l? n?i tr? ng? c?a… b?y chu?t.

V? c?ng b?c x?c tr??c vi?c ch? ??u t? l? Cty Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng kh?ng th?c hi?n ??ng giao k?t h?p ??ng mua b?n c?n h? ?? k?, b? Ph?m Th? Ng?c Tuy?t cho ch?ng t?i xem c?n h? penhouse di?n t?ch 302m2 t?i t?ng 18-19 CT 3 ??n nguy?n 3, khu ?? th? Trung V?n.

C?nh t??ng ??u ti?n khi m? c?a ??p v?o m?t l?m ch?ng t?i h?t s?c b?t ng?, ?? l? m?t b?y chu?t th?y ??ng ?? b? ch?y t?n lo?n trong c?n ph?ng ph? ??y b?i. Kh?ng th? ng? r?ng m?t c?n h? ? m?t v? tr? ??p nh? v?y gi? tr? th?nh n?i tr? ng? c?a… chu?t.

B? Tuy?t cho bi?t, to?n b? ti?n b? ?? tr? h?t theo h?p ??ng v? c?n h? ph?i ???c b?n giao t? qu? II/2011, th? nh?ng m?i ??n t?n qu? IV/2012 Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng m?i giao ???c nh?, nh?ng c?c h?ng m?c l?i v? c?ng k?m ch?t l??ng, kh?ng ??ng theo h?p ??ng.

 

B? c? t? ??ng mua penhouse
C?u thang kh?ng ???c ?p l?t v? kh?ng c? tay v?n.

Gi? t?ng h?ng m?c c?a b?n h?p ??ng mua nh? ra, b? Tuy?t ch?: Theo h?p ??ng th? s?n ???c l?t g?ch granit, nh?ng th?c t? l? g?ch lo?i th??ng, k?m ch?t l??ng.

C?ng theo h?p ??ng th? c?n h? ???c giao ph?i ???c ho?n thi?n c?c thi?t b? t?i thi?u nh? nh? b?p, v? sinh… Tuy nhi?n, tr?n th?c t?? t??ng s?n nham nh?, ??n chi?u s?ng m?i ph?ng ch? c? 1 b?ng tu?p m? kh?ng c? ??n tr?n, s?n t??ng, tr?n kh?ng ???c ?p l?t k? c?ng, n?t n? nham nh?.

Kh?ng c? k? b?p, kh?ng t? b?p, kh?ng c? h? th?ng h?t kh?i, h?t m?i, kh?ng c? h? th?ng tho?t n??c, kh?ng c? b?n r?a…; trong khi ??, h?p ??ng? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng ph?i l?p ??t b?p ?p men k?nh 200×50 cao 600, k? b?p g? t? nhi?n, m?t b?p b?ng ?? granit t? nhi?n.

Ph?ng t?m c?ng kh?ng c? b? r?a, kh?ng t?, kh?ng qu?t th?ng gi?, trong khi h?p ??ng ghi r?: T?, ch?u r?a b?ng g? t? nhi?n, m?t t? b?ng ?? granit t? nhi?n. Banc?ng kh?ng l?t g?ch s?n, ch?a ?p ch?n t??ng v? ch?a c? h? th?ng ?i?n. C?u thang ch?a tr?t v?a xim?ng, ch?a c? m?t b?c ?? granito, ch?a tay v?n lan can c?u thang…; trong khi trong h?p ??ng, t?t c? nh?ng h?ng m?c ?? ??u ph?i ???c ho?n thi?n t? qu? II/2011.

?T?i kh?ng th? hi?u n?i t?i sao ch? ??u t? l? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng l?i l?m ?n m?t uy t?n nh? v?y. Khi ch?ng t?i ch?m n?p ti?n v?i ng?y h? ?? g?i ?i?n, g?i c?ng v?n d?a h?y v? ph?t h?p ??ng; th? nh?ng h? b?n giao c?n h? ch?m t?i h?n 1 n?m th? kh?ng n?i g?, ?? th? l?i b?n giao c?n h? kh?ng ??ng nh? cam k?t, kh?ng ?? nh?ng h?ng m?c nh? trong h?p ??ng. Ch?ng t?i l?m ??n khi?u n?i nhi?u l?n t?i h?, nh?ng h? v?n c? l? ?i v? ?? l?i cho c?c nh? th?u ph?. Nh? nh? v?y n?n ch?ng t?i kh?ng th? ? ???c. C? l? nh?ng ng??i mua nh? nh? ch?ng t?i ?? b? Cty CP x?y d?ng s? 1 S?ng H?ng l?a? – b? Tuy?t b?c x?c.