Kh?ng n?n t?ng ng??ng m?c thu? t?i thi?u c?a Lu?t thu? GTGT

Kh?ng n?n t?ng ng??ng m?c thu? t?i thi?u c?a Lu?t thu? GTGT

Chi?u 28/5, th?o lu?n cho D? lu?t s?a ??i, b? sung Lu?t Thu? gi? tr? gia t?ng (GTGT) t?i h?i tr??ng, c?c ?BQH ?? ?? c?p th?ng m?t s? n?i dung ???c nhi

Mỹ, Trung đồng loạt nâng lãi suất
Thế giới có 130.000 người siêu giàu
Bỏ đề xuất trao quyền điều tra cho cơ quan thuế

Chi?u 28/5, th?o lu?n cho D? lu?t s?a ??i, b? sung Lu?t Thu? gi? tr? gia t?ng (GTGT) t?i h?i tr??ng, c?c ?BQH ?? ?? c?p th?ng m?t s? n?i dung ???c nhi?u DN quan t?m: Nh?m ??i t??ng kh?ng ch?u thu? GTGT, m?c thu? su?t, ng??ng ch?u thu?, ch?nh s?ch gi?m thu? cho ng??i thu nh?p th?p mua nh??

Kh?ng n?n t?ng ng??ng m?c thu? t?i thi?u c?a Lu?t thu? GTGT
Nhi?u ? ki?n lo ng?i vi?c mi?n, gi?m thu? cho nh? ? c? gi? d??i 15 tri?u/m2 v? nh? h?n 70m2 s? kh?ng kh? thi v? l?m ph? v? ki?n tr?c nh?, h? t?ng x? h?i.

Kh?u tr? thu?: Kh? ?p d?ng v?i DN nh?, si?u nh?

V? m?c thu? ??u v?o t?i thi?u ?? ???c ho?n thu?, trong b?o c?o c?a Ch?nh ph? ?? ?? ngh? s?a ??i: T? 200 tri?u l?n 500 tri?u ??ng. L? do ???c ??a ra l?, v?i m?c t?i thi?u t? 200 tri?u ??ng tr? l?n ???c ho?n thu? s? d?n ??n vi?c th?ng tr??c l?p h? s? xin ho?n thu? khi ki?m tra ???c ho?n th? ?? ph?i k? khai n?p. M?t kh?c, m?c ti?n thu? ??u v?o t?i thi?u 200 tri?u ??ng ???c quy ??nh t? n?m 2000, ch? s? gi? hi?n nay ?? t?ng nhi?u. Do ??, c? 500 tri?u c?ng ch? t??ng ???ng 200 tri?u n?m 2000.

M?c d? v?y, ph?t bi?u ??u ti?n tr?n h?i tr??ng, ?B Tr?n V?n Huynh (Ki?n Giang) ph?n ??i ngay: Kh?ng n?n t?ng m?c kh?i ?i?m t? 200 tri?u l?n 500 tri?u ??ng, v? n?u kh?ng s? g?y kh? cho doanh nghi?p. ?ng h? quan ?i?m n?y, ?B D??ng Quang S?n (B?c C?n) cho r?ng, n?u quy ??nh m?c t?i thi?u l? 500 tri?u ??ng th? nhi?u DN ph?i c? th?i gian d?i m?i ???c ho?n thu?, v? v?y n?n gi? nh? c? (m?c 200 tri?u ??ng).

V? h?p ??ng b?n, cho thu?, cho mua nh? ? ???c mi?n gi?m n?u gi? mua nh? l? 15 tri?u/m2 v? di?n t?ch t?i ?a nh? chung c? l? 70m2 ?? c? nhi?u ? ki?n ph?n ??i. L? do ph?n ??i ???c ?B Tr?n V?n Huynh ??a ra: ??? ???c h??ng quy?n l?i n?y, d? d?n ??n t?nh tr?ng ng??i ta chia nh? c?n h?, nh? v?y l?m ph? h?y ki?n tr?c?. Ph?n t?ch k? h?n, ?B D??ng Quang S?n (B?c C?n) cho r?ng, h? qu? kh?ng ch? v?y m? c?n ph? v? c? quy ho?ch h? t?ng x? h?i.

V? vi?c kh?u tr? thu? GTGT, ?B ?? V?n V? cho r?ng: C?c DN ??u ?p d?ng kh?u tr? thu? nh?ng v?i c?c DN nh?, si?u nh? kh?ng ch? kh? ?p d?ng m? c?n g?y t?n k?m v? nhi?u khi oan sai do h? kh?ng ?? tr?nh ??. Do ??, ?B V? ?? ngh? c?n c? nh?ng quy ??nh, bi?n ph?p ??n gi?n h?n. ??ng th?i, ?ng ?? ngh?: C?n c? quy ??nh m? v?i c?c DN nh? v? si?u nh? n?u h? c? kh? n?ng v?n ?p d?ng kh?u tr? thu? theo quy ??nh chung.

Kh?ng ph? h?p v?i chi?n l??c c?i c?ch h? th?ng thu?

V? ??i t??ng kh?ng ch?u thu? GTGT, theo ?B Nguy?n Thanh H?i (H?a B?nh) th? hi?n c? t?i 25 nh?m h?ng h?a, d?ch v?. Nh?ng nay, d? th?o ch?nh s?a 18 nh?m ??i t??ng, c? xu h??ng t?ng ??i t??ng kh?ng ch?u thu? GTGT l?n. Nh? v?y kh?ng ph? h?p v?i chi?n l??c c?i c?ch h? th?ng thu? giai ?o?n 2011 ? 2020 (theo chi?n l??c n?y th? n?i dung c?i c?ch thu? GTGT l? ?s?a ??i, b? sung theo h??ng gi?m b?t s? l??ng nh?m h?ng h?a d?ch v? kh?ng ch?u thu? gi? tr? gia t?ng; gi?m b?t nh?m h?ng h?a, d?ch v? ch?u thu? su?t 5%;…?- PV). Nh?t tr? v?i quan ?i?m n?y, ?B D??ng Quang S?n (B?c C?n) ph?n t?ch: Thu? GTGT th?c ch?t l? thu? gi?n thu, m? ng??i mua ph?i ch?u, do ??, c?ng nhi?u ??i t??ng kh?ng ch?u thu? GTGT th? c?ng kh? cho DN, n?n gi?m t?i ?a ??i t??ng n?y.

Trong b?o c?o c?a Ch?nh ph? ??nh gi? v? th?i gian th?c hi?n thu? GTGT th?i gian qua ?? nh?n x?t: ?M?t s? ?t ??i t??ng l?i d?ng c? ch? th?ng tho?ng trong vi?c th?nh l?p doanh nghi?p ch? nh?m mua b?n ho? ??n, l?i d?ng ho? ??n kh?ng ?? kh?u tr?, ho?n thu? l?m ?nh h??ng x?u ??n m?i tr??ng kinh doanh, g?y th?t thu cho NSNN?. V? n?i dung n?y, ?B Tr?n Xu?n H?a (Qu?ng Ninh) b? sung th?m, c?n ph?i c?n nh?c k? th?i h?n n?p thu? GTGT. V? hi?n nay DN l?i d?ng k? h? th?i h?n ?? ch?m n?p thu?, khai b?o kh?ng ??ng ?? chi?m ?o?t ti?n Nh? n??c qua ho?n thu? GTGT.