M?t s? m? h?nh nh? gi? r? ph? bi?n tr?n th? gi?i

M?t s? m? h?nh nh? gi? r? ph? bi?n tr?n th? gi?i

M?i qu?c gia ??u c? nh?ng ??nh ngh?a ri?ng, ph?n lo?i v? ch?nh s?ch kh?c nhau d?nh cho c?c lo?i nh?.T?y v?o m?c thu nh?p m? ng??i mua c? th? ti?p c?n

VN-Index chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp
Công ty Trung Quốc muốn mua hãng xe Fiat
Villa Park – viên ngọc xanh của MIKGroup tại khu Đông TP HCM

M?i qu?c gia ??u c? nh?ng ??nh ngh?a ri?ng, ph?n lo?i v? ch?nh s?ch kh?c nhau d?nh cho c?c lo?i nh?.T?y v?o m?c thu nh?p m? ng??i mua c? th? ti?p c?n nh?ng s?n ph?m nh? ? c? gi? b?n ph? h?p v?i nh?ng ch?nh s?ch h? tr? v? ?i?u ki?n ri?ng bi?t k?m theo.

Social Housing – Nh? ? x? h?i

T?i m?t s? n??c m? h?nh Social Housing c?n ???c g?i l? Public Housing. ??y l? nh?ng c?n h? t?p th?, chung c? thu?c quy?n s? h?u c?a nh? n??c ho?c m?t t? ch?c phi ch?nh ph?. Nh? n??c c? th? cho thu? l?i, ho?c c? nh?ng n??c s? d?ng l?m n?i ? cho ng??i v? gia c?.

Social Housing - Nh? ? x? h?i
Nh? ? x? h?i t?i Rumani.

? m?t s? qu?c gia, v? d? nh? Mexico, ch?nh ph? c?n c? quy ??nh n?u m?t ng??i ?i l?m c? m?c l??ng d??i 18,4 USD m?t ng?y ???c xem l? ??i t??ng c?a lo?i h?nh nh? ? x? h?i.

Low-cost Housing – Nh? gi? r?

??y l? d?ng nh? ???c ch?nh ph? t?o ?i?u ki?n v? qu? ??t, h? t?ng, ngu?n t?i ch?nh ?? h? gi? th?nh s?n ph?m b?n cho ng??i thu nh?p th?p. Ng??i mua ???c mua v?i m?c gi? b?ng kho?ng 40-70% gi? th? tr??ng nh?ng bu?c ph?i cam k?t th?c hi?n nh?ng ?i?u ki?n r?ng bu?c v? chuy?n nh??ng nh? kh?ng ???c b?n gi? cao so v?i m?c ???c mua, sau th?i gian n?o ?? m?i ???c chuy?n nh??ng…

Nh? gi? r?
Nh? ? an sinh x? h?i Becamex – B?nh D??ng.

T?i n??c ta, ch??ng tr?nh nh? gi? r? c?a Becamex v?i m?c gi? 100-140 tri?u ??ng m?t c?n thu?c m? h?nh n?y. ?i?u ki?n r?ng bu?c c?a d? ?n l? ng??i mua ph?i sinh s?ng v? l?m vi?c t?i B?nh D??ng v? sau 5 n?m m?i ???c quy?n chuy?n nh??ng.

Affordable Housing – Nh? v?a t?i ti?n

So v?i m? h?nh Social hay Low-cost housing th? Affordable Housing kh?c bi?t h?n v? ??y l? d?ng nh? th??ng m?i. Ch? ??u t? c?a Affordable Housing th??ng x?y d?ng nh?ng c?n h? c? gi? ph? h?p nh?t v?i thu nh?p c?a ??i ?a s? ng??i d?n x? h?i. D?ng nh? ? th??ng m?i n?y c? m?t s? ti?u chu?n qu?c t? ri?ng v? h? t?ng, ch?t l??ng s?ng nh? ph?i c? c?ng vi?n, tr??ng h?c, n?i mua s?m, t?p th? thao…, ??c bi?t c? m?c gi? g?p kho?ng 5-6 l?n thu nh?p b?nh qu?n h?ng n?m c?a ng??i mua.

Ehome 3
H?nh ch?p th?c t? c?n h? ?v?a t?i ti?n? EHome 3.

??n c? nh? s?n ph?m EHome ???c C?ng ty CP ??u t? Nam Long x?y d?ng c?n c? v?o th?p d?n s?, th?p thu nh?p c?a ng??i d?n Vi?t Nam v? ch?n ph?n kh?c l?n nh?t ?? ph?c v?. Theo ?ng Nguy?n Xu?n Quang, Ch? t?ch H?QT Nam Long, m?i c?n h? EHome c? m?c gi? kho?ng 700-800 tri?u ??ng ph? h?p v?i c?c gia ??nh c? thu nh?p h? gia ??nh t? 15 tri?u ??ng m?t th?ng.