M?t s? m? h?nh nh? gi? r? ph? bi?n tr?n th? gi?i

M?t s? m? h?nh nh? gi? r? ph? bi?n tr?n th? gi?i

M?i qu?c gia ??u c? nh?ng ??nh ngh?a ri?ng, ph?n lo?i v? ch?nh s?ch kh?c nhau d?nh cho c?c lo?i nh?.T?y v?o m?c thu nh?p m? ng??i mua c? th? ti?p c?n

Dâu tây Anh nguy cơ chín thối vì không ai hái
Đầu tư bất động sản toàn cầu có thể giảm trong năm 2018
Tổng công ty Đường sắt vẫn xếp loại A

M?i qu?c gia ??u c? nh?ng ??nh ngh?a ri?ng, ph?n lo?i v? ch?nh s?ch kh?c nhau d?nh cho c?c lo?i nh?.T?y v?o m?c thu nh?p m? ng??i mua c? th? ti?p c?n nh?ng s?n ph?m nh? ? c? gi? b?n ph? h?p v?i nh?ng ch?nh s?ch h? tr? v? ?i?u ki?n ri?ng bi?t k?m theo.

Social Housing – Nh? ? x? h?i

T?i m?t s? n??c m? h?nh Social Housing c?n ???c g?i l? Public Housing. ??y l? nh?ng c?n h? t?p th?, chung c? thu?c quy?n s? h?u c?a nh? n??c ho?c m?t t? ch?c phi ch?nh ph?. Nh? n??c c? th? cho thu? l?i, ho?c c? nh?ng n??c s? d?ng l?m n?i ? cho ng??i v? gia c?.

Social Housing - Nh? ? x? h?i
Nh? ? x? h?i t?i Rumani.

? m?t s? qu?c gia, v? d? nh? Mexico, ch?nh ph? c?n c? quy ??nh n?u m?t ng??i ?i l?m c? m?c l??ng d??i 18,4 USD m?t ng?y ???c xem l? ??i t??ng c?a lo?i h?nh nh? ? x? h?i.

Low-cost Housing – Nh? gi? r?

??y l? d?ng nh? ???c ch?nh ph? t?o ?i?u ki?n v? qu? ??t, h? t?ng, ngu?n t?i ch?nh ?? h? gi? th?nh s?n ph?m b?n cho ng??i thu nh?p th?p. Ng??i mua ???c mua v?i m?c gi? b?ng kho?ng 40-70% gi? th? tr??ng nh?ng bu?c ph?i cam k?t th?c hi?n nh?ng ?i?u ki?n r?ng bu?c v? chuy?n nh??ng nh? kh?ng ???c b?n gi? cao so v?i m?c ???c mua, sau th?i gian n?o ?? m?i ???c chuy?n nh??ng…

Nh? gi? r?
Nh? ? an sinh x? h?i Becamex – B?nh D??ng.

T?i n??c ta, ch??ng tr?nh nh? gi? r? c?a Becamex v?i m?c gi? 100-140 tri?u ??ng m?t c?n thu?c m? h?nh n?y. ?i?u ki?n r?ng bu?c c?a d? ?n l? ng??i mua ph?i sinh s?ng v? l?m vi?c t?i B?nh D??ng v? sau 5 n?m m?i ???c quy?n chuy?n nh??ng.

Affordable Housing – Nh? v?a t?i ti?n

So v?i m? h?nh Social hay Low-cost housing th? Affordable Housing kh?c bi?t h?n v? ??y l? d?ng nh? th??ng m?i. Ch? ??u t? c?a Affordable Housing th??ng x?y d?ng nh?ng c?n h? c? gi? ph? h?p nh?t v?i thu nh?p c?a ??i ?a s? ng??i d?n x? h?i. D?ng nh? ? th??ng m?i n?y c? m?t s? ti?u chu?n qu?c t? ri?ng v? h? t?ng, ch?t l??ng s?ng nh? ph?i c? c?ng vi?n, tr??ng h?c, n?i mua s?m, t?p th? thao…, ??c bi?t c? m?c gi? g?p kho?ng 5-6 l?n thu nh?p b?nh qu?n h?ng n?m c?a ng??i mua.

Ehome 3
H?nh ch?p th?c t? c?n h? ?v?a t?i ti?n? EHome 3.

??n c? nh? s?n ph?m EHome ???c C?ng ty CP ??u t? Nam Long x?y d?ng c?n c? v?o th?p d?n s?, th?p thu nh?p c?a ng??i d?n Vi?t Nam v? ch?n ph?n kh?c l?n nh?t ?? ph?c v?. Theo ?ng Nguy?n Xu?n Quang, Ch? t?ch H?QT Nam Long, m?i c?n h? EHome c? m?c gi? kho?ng 700-800 tri?u ??ng ph? h?p v?i c?c gia ??nh c? thu nh?p h? gia ??nh t? 15 tri?u ??ng m?t th?ng.