Th? tr??ng b?t ??ng s?n ch? nh?ng t?n hi?u vui

Th? tr??ng b?t ??ng s?n ch? nh?ng t?n hi?u vui

Nh?ng t?n hi?u g?n m?i ??y ???c k? v?ng kh?i th?ng d?ng v?n cho cho c?c doanh nghi?p v? ng?n h?ng, trong ?? c? c?c doanh nghi?p b?t ??ng s?n. Th?

Những người giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi
Petrolimex có chủ tịch mới
Nghệ sĩ Hoài Linh tậu căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc

Nh?ng t?n hi?u g?n m?i ??y ???c k? v?ng kh?i th?ng d?ng v?n cho cho c?c doanh nghi?p v? ng?n h?ng, trong ?? c? c?c doanh nghi?p b?t ??ng s?n.

Th?i gian l? ti?n b?c

Ngay sau g?i t?n d?ng 30 ngh?n t? ??ng h? tr? doanh nghi?p v? ng??i mua nh? ?, ng?y 27-5-2013, NHNN ti?p t?c quy?t ??nh l?i th?i ?i?m ?p d?ng th?m ?m?t n?m? ??i v?i Th?ng t? s? 02/2013/TT-NHNN ng?y 21-1-2013 c?a Th?ng ??c NHNN quy ??nh v? ph?n lo?i t?i s?n c?, m?c tr?ch, ph??ng ph?p tr?ch l?p d? ph?ng r?i ro v? vi?c s? d?ng d? ph?ng ?? x? l? r?i ro trong ho?t ??ng c?a t? ch?c t?n d?ng, chi nh?nh ng?n h?ng n??c ngo?i.

NHNN cho bi?t: ?Vi?c ?i?u ch?nh th?i gian c? hi?u l?c thi h?nh c?a Th?ng t? 02 nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho c?c doanh nghi?p ti?p c?n v?n vay ng?n h?ng, h? tr? th?c ??y t?n d?ng cho n?n kinh t?, gi?m m?t b?ng l?i su?t cho vay v? th?o g? kh? kh?n cho s?n xu?t, kinh doanh, ??ng th?i gi?p cho t? ch?c t?n d?ng c? th?m th?i gian ?? ch? ??ng x?y d?ng l? tr?nh th?c hi?n v? chu?n b? c?c ?i?u ki?n ?p d?ng ??y ?? Th?ng t? 02?.

Theo c?c chuy?n gia, c?c quy ??nh c?a Th?ng t? 02 l? r?t ti?n b?, ?? ti?p c?n g?n h?n c?c chu?n m?c qu?c t?, gi?p ??nh gi? s?t th?c m?c ?? an to?n, l?nh m?nh trong ho?t ??ng c?a c?c t? ch?c t?n d?ng, c? th? nh?t ? ??y l? ph?n lo?i n? v? x? l? n? x?u. Tuy nhi?n, trong b?i c?nh n?n kinh t? c?n g?p nhi?u kh? kh?n, ??c bi?t l? c?c doanh nghi?p b?t ??ng s?n, n?u ?p d?ng th?ng t? n?y s? ??y n? x?u c?a c?c t? ch?c t?n d?ng t?ng m?nh v? ?p d?ng theo c?c ti?u ch? m?i, c?n tr? c?c d?ng ti?n c?a n?n kinh t?. Nh? v?y doanh nghi?p ???c h? tr? th?m m?t n?m ti?p c?n v?n, v?i m?t b?ng l?i su?t ?ang gi?m, gi?p doanh nghi?p gi?m g?nh n?ng t?i ch?nh.

?ng Nguy?n ??c H??ng, Ph? Ch? t?ch Th??ng tr?c H?QT LienViet Bank nh?n ??nh: ?Vi?c l?i th?i ?i?m ?p d?ng Th?ng t? 02 th?m m?t n?m cho th?y Nh? n??c ?? b?t ??ng b?nh v? cho doanh nghi?p th? ?-xy?.

Theo B?o c?o c?a ?y ban Gi?m s?t t?i ch?nh Qu?c gia, t?ng d? n? cho vay B?S n?m 2011 l? 348 ngh?n t? ??ng, v??t h?n 1,8 l?n so v?i con s? ?? ???c c?c ng?n h?ng c?ng b? tr??c ??y (x?p x? 200 ngh?n t? ??ng). Theo s? li?u t? C? s? d? li?u qu?c gia v? ??ng k? doanh nghi?p, trong n?m 2012 ?? c? 680 doanh nghi?p v?i ng?nh ngh? kinh doanh ch?nh l? B?S ??ng k? gi?i th?, ng?ng ho?t ??ng (con s? c?a n?m 2011 th?ng k? ???c l? 576 doanh nghi?p). C?n n?u t?nh c? nh?ng doanh nghi?p c? l?nh v?c ho?t ??ng c? li?n quan t?i B?S th? ch?c ch?n con s? n?y s? c?n cao h?n r?t nhi?u. Theo t?ng h?p ch?a ??y ?? t? 50 ??a ph??ng v? t?n kho c?a B? X?y d?ng v? t?nh h?nh th? tr??ng B?S n?m 2012 tr?nh ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i cho th?y k?t qu? t?n kho nh? sau: 42.230 c?n nh? ?; 92.800 m2 s?n v?n ph?ng cho thu?; 98.407 m2 s?n Trung t?m th??ng m?i; 792,2 ha ??t n?n nh? ?; 195,1 ha ??t th??ng m?i kh?c. ??c t?nh gi? tr? t?ng l??ng v?n t?n kho kho?ng 111.963 t? ??ng.

Th? tr??ng b?t ??ng s?n ch? nh?ng t?n hi?u vui
B? tr??ng Tr?nh ??nh D?ng ki?m tra ti?n ?? tri?n khai c?c D? ?n nh? ? cho ng??i thu nh?p th?p t?i T?ng Cty VIGLACERA

 
Theo Vi?n Kinh t? X?y d?ng, v?n l?n ??ng l?u trong l?nh v?c B?S khi?n n?n kinh t? thi?u v?n s?n xu?t, kinh doanh. K?t qu? l?, s?n xu?t h?ng ho? gi?m, l?i su?t t?ng, l?m ph?t t?ng, n?n kinh t? gi?m ?? t?ng tr??ng, gi?m vi?c l?m, l?m suy y?u n?ng l?c kinh t? qu?c gia, kinh t? ??nh ??n, an sinh x? h?i b? t?c ??ng ti?u c?c.

Doanh nghi?p kinh doanh B?S hi?n kh?ng ch? b? s?c ?p t? c? hai ph?a v?n ??u v?o v? ti?u th? h?ng h?a ??u ra, m? c?n ch?u th?m ?p l?c v? th?i h?n gi?i ch?p c?c kho?n vay ??n h?n. Th?ng t? 02 l?i th?i h?n m?t n?m ?? ph?n n?o gi?p gi?m s?c ?p l?n th? tr??ng v?n. Nhi?u ng??i k? v?ng, th? tr??ng B?S ho?t ??ng t?t l? c? s? ?? huy ??ng ???c ngu?n t?i ch?nh l?n cho ph?t tri?n kinh t? th?ng qua th? ch?p v? gi?i ng?n. Theo th?ng k?, ? c?c n??c ph?t tri?n, l??ng ti?n ng?n h?ng cho vay qua th? ch?p b?ng B?S chi?m 80% trong t?ng l??ng v?n cho vay.

Th?i gian tr??c, Nh? n??c c?ng ?? c? nhi?u ch?nh s?ch nh?m h? tr? th? tr??ng B?S nh?m m?c ti?u ch?nh l? kh?i th?ng d?ng v?n cho th? tr??ng n?y. Ch?ng h?n, Ng?n h?ng Nh? n??c ?? n?i t?n d?ng cho vay ?? s?a ch?a nh? v? mua nh? ?? ?, m? ngu?n tr? n? b?ng ti?n l??ng, ti?n c?ng c?a kh?ch h?ng vay; v? T?n d?ng cho vi?c x?y d?ng c?c c?ng tr?nh, d? ?n ph?t tri?n nh? ? s?p ho?n thi?n v? s? ???c b?n giao, ??a v?o s? d?ng tr??c ng?y 1-1-2012. ??ng th?i n?y ?? t?o ra m?t ?c?a? r?ng cho ng?n h?ng c? th? ti?p t?c gi?i ng?n cho c?c d? ?n d? dang. ??y l? ?li?u thu?c? c? th? l?m h?i sinh c? r?t nhi?u d? ?n ?ang kh?t v?n. ??c bi?t m?i ??y, NHNN tung g?i t?n d?ng h? tr? l?i su?t 30 ngh?n t? ??ng nh?m gi?p doanh nghi?p B?S v? ng??i mua nh? ? x? h?i. G?i n?y c?ng ???c k? v?ng s? c? s?c lan t?a gi?p th? tr??ng B?S kh?i s?c.

B?n c?nh ??, Ch?nh ph? c?ng ?ang t?m gi?i ph?p th?o g? kh? kh?n cho s?n xu?t kinh doanh, h? tr? th? tr??ng, gi?i quy?t n? x?u. ?? xu?t cho th? ?i?m cho ph?p t? ch?c, c? nh?n n??c ngo?i mua v? s? h?u nh? ? t?i Vi?t Nam, theo h??ng m? r?ng ??i t??ng v? ?i?u ki?n mua v? s? h?u nh? ? t?i Vi?t Nam cho t? ch?c, c? nh?n n??c ngo?i?

N?u mu?n ?i ???ng ph?ng

T?i H?i th?o c?ng b? B?o c?o Kinh t? th??ng ni?n 2013 v?i ti?u ?? ?Tr?n ???ng g?p gh?nh t?i t??ng lai? ng?y 27-5, c?c chuy?n gia c?a VEPR c?ng c?nh b?o, Vi?t Nam c?n nghi?m t?c xem x?t l?i m? h?nh kinh t? v?a qua v? s?m ??nh h??ng m?t m? h?nh m?i, c?ng nh?ng th? ch? h? tr? ph? h?p, n?u kh?ng c?c cu?c c?i c?ch s? kh?ng c? m?c ti?u th?c s?, v? “Vi?t Nam s? b? l? c? h?i ?i t?i t??ng lai b?ng con ???ng b?ng ph?ng”.

Ph? Vi?n tr??ng Vi?n nghi?n c?u v? Qu?n l? Kinh t? trung ??ng, ti?n s? V? Tr? Th?nh cho r?ng, ch?nh s?ch v? m? th?t ch?t so v?i k? v?ng ban ??u, t? g?c ?? ??u t?, t?n d?ng ??n cung ti?n ?? l?m cho t?nh h?nh kinh t? ph?i tr? gi? qu? cao. ?ng V? Tr? Th?nh n?i: ?T?t nhi?n ch?ng ta v?n ph?i b?o ??m m?c ti?u ?n ??nh kinh t? v? m? nh?ng th?i ?i?m n?y ch?ng ta c? th? linh ho?t h?n?.

T?i m?t di?n ??n kh?c, Vi?n Kinh t? X?y d?ng c?ng ki?n ngh? Ch?nh ph? n?n xem x?t huy ??ng v?n t? tr?i phi?u c?ng tr?nh ?? t?p trung ??u t? v?o c? s? h? t?ng nh?m gi?i quy?t t?n kho c?a c?c DN.

C?ng theo Vi?n Kinh t? X?y d?ng, c?n ?i?u ch?nh c? c?u th? tr??ng nh?m l?y l?i th?ng b?ng c?n c?n cung – c?u. Theo ??, ra so?t, d?ng c?c d? ?n ch?a gi?i ph?ng m?t b?ng ho?c ??, ?ang gi?i ph?ng m?t b?ng nh?ng kh?ng ph? h?p k? ho?ch ph?t tri?n c?a ??a ph??ng th? t?m th?i ?i?u ch?nh m?c ??ch s? d?ng ??t c? th?i h?n; cho ph?p Ch? ??u t? t? ch?c khai th?c kinh doanh, kh?ng ?? ??t tr?ng v? ch? ??u t? ti?p khi ???c c?p c? th?m quy?n cho ph?p.

Cho ph?p ?i?u ch?nh c? c?u c?n h? cho ph? h?p v?i nhu c?u v? kh? n?ng thanh to?n c?a ??i b? ph?n ng??i d?n. Cho ph?p c? c?u l?i c?c d? ?n ph?t tri?n nh? ? th??ng m?i, chuy?n sang l?m nh? ? x? h?i ph?c v? ng??i c? thu nh?p th?p, c?ng nh?n lao ??ng. Nh?ng d? ?n nh? ? t?n kho kh?ng b?n c? th? xem x?t chuy?n ??i sang c?c c?ng tr?nh d?ch v? ?ang c? nhu c?u v? ph? h?p v?i quy ho?ch nh?: b?nh vi?n, tr??ng h?c, kh?ch s?n, d?ch v? th??ng m?i…

Ch?nh ph? c?ng c? th? xem x?t ?? mua l?i c?c d? ?n nh? ? th??ng m?i ph?c v? nhu c?u t?i ??nh c?, nh? ? x? h?i cho thu? gi? r?, nh? ? cho sinh vi?n.

Ch?nh ph? c? th? xem x?t ch? ??u t? c?c d? ?n nh? ? x? h?i ???c th? ch?p quy?n s? d?ng ??t c?a d? ?n, ho?c s? d?ng ch?nh d? ?n (t?i s?n h?nh th?nh t? v?n vay) ?? vay v?n ??u t? x?y d?ng…H? tr? h? t?ng k? thu?t v? h? t?ng x? h?i t?i c?c d? ?n d? dang.

Ch?ng ta c?n nghi?n c?u gi?i ph?p k?u g?i d?ng v?n ngo?i. Nghi?n c?u th?nh l?p v? t?o h?nh lang ph?p l? c?c Qu? ??u t? B?S, c?c qu? d?ng cho m?c ??ch ph?t tri?n nh? ? x? h?i, v? ??y c?ng l? c?ng c? c?n thi?t cho th? tr??ng nh? ? v? B?S. D?ng c?ng c? r?ng r?i h?n, huy ??ng v?n to?n d?n, ?? to?n d?n ??u t? v?o c?c h?nh th?c qu? nh? v?y, m?i c? nh? ??u t? n??c ngo?i tham gia qu? ??. ??y s? l? k?nh huy ??ng v?n r?t t?t m? c?c n??c ?? th?c hi?n.

Tuy nhi?n, Vi?n Kinh t? X?y d?ng khuy?n c?o: ?b?t k? m?t gi?i ph?p n?o ???c ??a ra ?? “c?u” c?c ch? ??u t? B?S m? thi?u s? ki?m so?t “nghi?m minh c?a c? quan ch?c n?ng Nh? n??c, th? s? kh?ng c? t?c d?ng?.

??i di?n cho c?c doanh nghi?p v?a v? nh?, ?ng ??ng ??c Th?nh, ?y vi?n BCH VCCI ??a ra nh?ng ki?n ngh? c? th? h?n. ?C?n x? l? ph?n v??ng m?t l?n nh?t hi?n nay l? t?nh quy?n s? d?ng ??t theo gi? th? tr??ng. ??y l? m?t ?ch??ng ng?i? ?? t?n t?i h?n ba n?m qua, g?y kh? kh?n r?t l?n cho doanh nghi?p v? gi?m ngu?n thu ng?n s?ch qu?c gia?, ?ng Th?nh n?i v? th?m: ?N?u gi?i quy?t ???c ?i?m v??ng m?c n?y th? ch?ng ta s? ngay l?p t?c tr?ng ba ??ch: M?t l?, gi?i quy?t ???c h?ng ng?n h? s? t?n ??ng; Hai l?, doanh nghi?p s? ??ng thu? ???c v? s? c? quy?n s? d?ng ??t ?? ??a nhanh c?ng tr?nh v?o s? d?ng, t? ?? c? th? mang c?ng tr?nh th? ch?p, ?i vay ng?n h?ng, s?m ??a c?ng tr?nh v?o kinh doanh; v? cu?i c?ng l? ch?ng ta t?ng ???c ngu?n thu ng?n s?ch?. Ngu?n thu ng?n s?ch t? ??t hi?n nay d??i 7% tr?n t?ng thu ng?n s?ch qu?c gia. Theo t?nh to?n c?a m?t s? chuy?n gia, ngu?n thu n?y c? th? t?ng th?m h?p l? ??n 20% n?u l?m t?t.

?ng ??ng ??c Th?nh c?ng cho r?ng, c?i c?ch t?ch c?c th? t?c c?p ph?p x?y d?ng, sang nh??ng d? ?n ??u t? ph?t tri?n. C?i c?ch th? t?c c?p ph?p ??u t?, x?y d?ng t?i ?a l? ch?n th?ng cho m?t d? ?n, thay v? hi?n nay k?o d?i r?t l?u. D??ng nh? c?c m?c th?i h?n quy ??nh y?u c?u c? quan h?nh ch?nh nh? n??c, c? quan qu?n l? ??t ?ai, c? quan qu?n l? v? ??u t? ph?i gi?i quy?t c?c th? t?c c? li?n quan ??u kh?ng ?u?c ch?p h?nh ??y ?? d?n ??n t?nh tr?ng, nhi?u d? ?n ba n?m ch?a tri?n khai ???c. V? th?, c?n t?ng c??ng c?i c?ch h?nh ch?nh ?? ti?n h?nh th? t?c nhanh g?n, gi?p nh? ??u t? gi?m ???c chi ph? v? th?i gian.

? g?c ?? ng??i d?n, anh Nguy?n Huy Ho?n ? 35 tu?i ? k? s? (C?u Gi?y – H? N?i) r?t mong s? h?u ???c m?t ng?i nh? mua gi? r?. M?ng khi bi?t th?ng tin NHNN cho vay ?u ??i l? 6% h? tr? mua nh? thu nh?p th?p nh?ng anh Nguy?n Huy Ho?n c?ng b?y t? n?i lo: ?Ch?ng t?i r?t mu?n vay, tuy nhi?n hi?n nay c?ng ch?a bi?t ti?p c?n ra sao ?? c? th? vay ???c. M? d? lu?n t? tr??c ??n nay v?n cho th?y, h?u h?t c?c kho?n vay ?u ??i n?y v?p ph?i nhi?u kh? kh?n v? th? t?c h?nh ch?nh nh? ph?i ch? l?u, ph?i ch?y h?t c? quan n?y ??n c? quan kh?c ?? xin gi?y t? d?u m?. T?i th? kh?ng quen bi?t, ch? s? ng??i ta l?i ?u ti?n nh?ng m?i quan h? h? h?ng quen bi?t, ??n l?c ??y th? ti?n gi?p d?n thu nh?p th?p nh? ch?ng t?i l?i kh?ng ??n tay?.