World Cup t?o c? h?i ph?t tri?n B?S ? Qatar?

World Cup t?o c? h?i ph?t tri?n B?S ? Qatar?

D? ?n B?S ? h?i ??o v?i khu kh?ch s?n n?i tr? gi? 5.5 t? USD s? ???c x?y d?ng ? Qatar k?p cho gi?i b?ng ?? v? ??nh th? gi?i WC 2022. Theo? c?ng t

Đồng Tâm Group ra mắt website bán hàng trực tuyến vật liệu xây dựng
Vì sao nhà giàu Mỹ không còn thích siêu biệt thự
Đại lý đua gom hàng đẩy giá SIM 11 số tăng gấp 10 lần

D? ?n B?S ? h?i ??o v?i khu kh?ch s?n n?i tr? gi? 5.5 t? USD s? ???c x?y d?ng ? Qatar k?p cho gi?i b?ng ?? v? ??nh th? gi?i WC 2022.

Theo? c?ng ty ph?t tri?n B?S Barwa – m?t c?ng ty con c?a qu? qu?c l?i Qatar cho bi?t: ??o Oryx c?ng s? c? c?c khu bi?t th? cao c?p, sang tr?ng, khu c?ng vi?n n??c v? 5 phi thuy?n s? ???c d?ng nh? c?c kh?ch s?n n?i.

?ng Abdulla al-Subaie – Gi?m ??c ?i?u h?nh c?a Barwa cho hay, c?c kh?ch s?n s? c? th? cung c?p ch? ? cho kho?ng 25,000 fan cu?ng nhi?t b?ng ??.
World Cup t?o c? h?i ph?t tri?n B?S ? Qatar
Nhu c?u v? nh? ? v? ??t ph?ng kh?ch s?n d? ki?n s? t?ng m?nh ? V?nh Ba T? trong m?a gi?i b?ng ?? v? ??ch th? gi?i s?p t?i v? Qatar ?? ph?n b? 40% ng?n s?ch c?a m?nh cho t?i n?m 2016 ?? ph?c v? cho c?c d? ?n c? s? h? t?ng.

?ng Subai c?ng cho bi?t: D? ?n s? g?m c?c phi thuy?n c? th? c?p b?n trong v?ng 1 t?i 2 tu?n. ???o Oryx c? th? cung c?p ch? ? cho 20,000 t?i 25,000 ngh?n ng??i. H? th?ng kh?ch s?n n?i s? ???c d?ng trong m?t th?i gian ng?n.”

?Ch?ng t?i d? t?nh l? s? c? c?c y?u c?u trong th?i gian ng?n v? ph?ng kh?ch s?n, v? th? vi?c cung c?p t?t c? ph?ng kh?ch s?n trong th?i gian d?i l? kh?ng h? kh?n ngoan?. ?ng Subaie c?ng cho bi?t th?m, d? ?n ph?t tri?n ch? m?i trong giai ?o?n ban ??u.

Theo ?ng Subaie, c?ng ty s? ch?p thu?n b?n 1 tri?u m?t vu?ng ??t cho U? ban t?i cao Qatar trong n?m 2022 ?? x?y d?ng s?n v?n ??ng Lusail, n?i c?c tr?n ??u v?ng chung k?t s? di?n ra. Tuy nhi?n, m?c gi? b?n v?n ch?a ???c th?ng nh?t.

Barwa- c?ng ty ph?t tri?n B?S l?n nh?t t?i V?nh, hi?n c? B?S ? Ph?p, Th?y S?, Anh v? ?ang t?p trung v?o ph?t tri?n c?c d? ?n v? nh? ?, b?nh vi?n, v?n ph?ng v? b?n l?.

N?m ngo?i, c?ng ty ?? c?ng b? k? ho?ch d? ?n 4.9 t? USD c?ng v?i d? ?n Golf City? ?? ph?t tri?n th?nh ph? bi?n Lusail. D? ?n g?m 4.000 c?n nh? v? 1 s?n golf cao c?p.

Trong khi ??, c?c c?ng ty B?S ? kh?p n?i tr?n th? gi?i ?ang h?o h?c ph?t tri?n ? Qatar. T?p ?o?n Minor Hotel c?a Th?i Lan c?ng c?ng b? k? ho?ch v? d? ?n B?S ??u ti?n ? Qatar: D? ?n khu ngh? d??ng cao c?p v? Spa ? ??o Anantara Doha trong n?m 2014.

Khu ngh? d??ng cao c?p g?m 141 ph?ng s? c?n kho?ng 13 h?c ta ??t v? ph??ng ti?n di chuy?n ch?nh l? xu?ng m?y. Ngo?i ra s? c? c?c h? n??c quanh c?c khu bi?t th?, 4 h? b?i, trong ?? g?m 1 h? b?i l??t v?i m?y t?o s?ng nh?n t?o, Spa v? trung t?m th? d?c th? thao ph?c v? su?t 24h, s?n tennis, c?u l?c b? vui ch?i cho tr? em, s?n golf, khu ch?i bowling v? r?p chi?u phim.

H?n ??o c?ng s? tr? th?nh m?t b?n du thuy?n v?i tr?n 50 thuy?n, m? ?? ng?m ?ang ???c khai th?c, ph?t tri?n ?? du kh?ch c? th? l?n, kh?m ph? bi?n xinh ??p.

?ng Dillip Rajakarier- Gi?m ??c ?i?u h?nh c?a t?p ?o?n Minor Hotel cho bi?t: khu v?c Trung ??ng l? v?ng ph?t tri?n chi?n l??c tr?ng ?i?m cho t?p ?o?n v? ch?ng t?i ?ang ch? ??ng t?m ki?m c? h?i ?? ph?t tri?n kh?ng ch? ? Anantara m? c?n ? chi nh?nh Avani v? Oaks c?a ch?ng t?i.”